Mezei, K. “Daily Chiaroscuro”. Tessera, vol. 7, Sept. 1989, doi:10.25071/1923-9408.23602.