Soros, E. (1997) “’Anorexia’: Flesh Speaking Word”, Tessera, 23. doi: 10.25071/1923-9408.25104.