Elias, E. (1995) “The Stone Pit”, Tessera, 19. doi: 10.25071/1923-9408.25029.