Mezei, K. (1989) “Daily Chiaroscuro”, Tessera, 7. doi: 10.25071/1923-9408.23602.