Scott, G. (1984) “Red Tin + White Tulle”, Tessera, 1. doi: 10.25071/1923-9408.23498.