Mezei, Kathy. 1989. “Daily Chiaroscuro”. Tessera 7 (September). https://doi.org/10.25071/1923-9408.23602.