Tratnik, S. (2003). "My Name is Damian". Tessera, 35. https://doi.org/10.25071/1923-9408.25514