Urban, C. (2002). Ground Sound. Tessera, 32. https://doi.org/10.25071/1923-9408.25281