Borsato, D. (2002). How to Squeeze Expensive Pastries: Five Performances by Diane Borsato. Tessera, 32. https://doi.org/10.25071/1923-9408.25277