Soros, E. (1997). ’Anorexia’: Flesh Speaking Word. Tessera, 23. https://doi.org/10.25071/1923-9408.25104