Elias, E. (1995). The Stone Pit. Tessera, 19. https://doi.org/10.25071/1923-9408.25029