Mezei, K. (1989). Daily Chiaroscuro. Tessera, 7. https://doi.org/10.25071/1923-9408.23602