Simon, S. (1988). Suzanne Lamy: Talking Together. Tessera, 5. https://doi.org/10.25071/1923-9408.23561