[1]
Borsato, D. 2002. How to Squeeze Expensive Pastries: Five Performances by Diane Borsato. Tessera. 32, (Jun. 2002). DOI:https://doi.org/10.25071/1923-9408.25277.