[1]
Soros, E. 1997. ’Anorexia’: Flesh Speaking Word. Tessera. 23, (Dec. 1997). DOI:https://doi.org/10.25071/1923-9408.25104.