[1]
Elias, E. 1995. The Stone Pit. Tessera. 19, (Dec. 1995). DOI:https://doi.org/10.25071/1923-9408.25029.